Dropshipping bez firmy Co powinieneś wiedzieć?

Kiedy została wprowadzona działalność nierejestrowa i kogo dotyczy?

Prowadzenie działalności gospodarczej niezarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) możliwe jest od 30 kwietnia 2018 r. W art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców możemy przeczytać:

Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Przyjrzyjmy się powyższemu przepisowi bliżej.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce w roku 2019 to 2250 zł. brutto. Przychód w żadnym miesiącu nie może więc przekraczać 1125 zł. brutto.

Czym jest przychód należny? To kwoty należne danej osobie, choćby nie zostały rzeczywiście otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, bonifikat i skont.

Jeśli chodzi o kryterium czasowe to zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat. Zgodnie jednak z przepisami przejściowymi ustawodawca daje taką możliwość również tym, którzy prowadzili działalność gospodarczą, ale przed 30 kwietnia 2017 (12 miesięcy przed wejściem w życie Ustawy Prawo Przedsiębiorców) działalność taka została wykreślona z CEIDG i nie była rejestrowana ponownie.

Co ważne działalność nierejestrowa nie dotyczy spółek cywilnych oraz działalności wymagającej specjalnych zezwoleń bądź koncesji np. działalności w zakresie przewozów lotniczych, ochrony mienia i osób czy wytwarzania, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją. Pamiętajmy również, że działalność nierejestrowa może być prowadzona jedynie samodzielnie.

Korzyści prowadzenia działalności nierejestrowej

 • brak konieczności zgłaszania jej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • co do zasady brak konieczności uzyskiwania numerów NIP i REGON, chyba że istnieje obowiązek rejestrowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej powstaje po przekroczeniu kwoty 20.000 zł rocznie ze sprzedaży na rzecz zwykłych konsumentów, co daje 1666,67 zł miesięcznie. Twój limit to  jak już wspomnieliśmy 1125 zł miesięcznie, więc wydawać się może że problem z głowy. Pamiętaj jednak, że wspomniana kwota 20.000 zł jest ograniczonapewnymi wyjątkami, o których przeczytasz w § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • co do zasady brak konieczności uiszczania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności. Nie dotyczy to jednak ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniom w związku z umową o pracę czy z umowami cywilnoprawnymi;
 • zwolnienie z podatku VAT ( wyjątek – art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje rodzaje działalności, których wykonywanie niezależnie od wysokości osiąganych przychodów wiąże się z obowiązkiem rejestracji jako płatnik VAT, są to m.in. usługi prawnicze, jubilerskie, doradcze);
 • działalność nierejestrowaną można prowadzić z przerwami o ile ani razu nie zostanie przekroczony próg miesięczny dotyczący przychodu należnego.

Obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrową:

 • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, w której należy ujmować sprzedaż za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym;

Ewidencja prowadzona jest celem ustalenia, czy dana osoba nie przekracza limitu ustalonego dla podatników korzystających ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na wysokość przychodów. Nieprowadzenie takiej ewidencji lub prowadzenie jej w sposób nieprawidłowy może prowadzić do kłopotów w przypadku ewentualnej kontroli.

Należy tu pamiętać, że przy sprzedaży niekonsumenckiej przedsiębiorcy i inne instytucje ewidencjonują dowody księgowe. W przypadku gdy z wystawionych przez prowadzącego działalność nierejestrową rachunków na rzecz takiego przedsiębiorcy czy instytucji będzie wynikać, że limit został przekroczony, to w przypadku kontroli fakt taki może zostać zauważony. Może się to wydawać trudne do wykrycia, ale w niedalekiej przyszłości, przy tak niebywale szybkim tempie cyfryzacji sprawozdawczości, przekazywanie takich danych do Urzędu Skarbowego stanie się najprawdopodobniej automatyczne.

Należy również mieć na uwadze, że serwisy aukcyjne zobowiązane są na wezwanie Urzędu Skarbowego do ujawniania danych o transakcjach w formie odpowiednich zestawień.

 • przychody z działalności nierejestrowej są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Podatnik rozlicza je w zeznaniu rocznym PIT-36, należy je umieścić w rubryce „z innych źródeł”.  Podatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy, a koszty działalności nierejestrowej mogą zostać odliczone od pochodzących z niej przychodów;
 • brak zarejestrowanej działalności nie oznacza zwolnienia od stosowania przepisów o ochronie konsumenckiej, np. dotyczących reklamacji bądź zwrotów;
 • jak już wspomnieliśmy – klienci osób, które prowadzą działalność nierejestrową mają prawo oczekiwać rachunku za sprzedany towar – żądanie może być zgłoszone nawet do 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar.

Dropshipping a działalność nierejestrowa

Prowadząc sprzedaż o charakterze dropshippingowym warto zwrócić uwagę na fakt, że łatwo osiągnąć tu przychód powyżej 1125 zł brutto.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po przekroczeniu w danym miesiącu limitu przychodu z działalności nierejestrowej należy dokonać wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Na złożenie wniosku w CEIDG masz 7 dni od dnia, w którym przychód przekroczył wskazany wyżej limit.

Zastanawiasz się pewnie czy działalność rejestrowa sprawdzi się wobec tego w Twoim przypadku?

Wszystko zależy tak naprawdę od tego czym ma być dla Ciebie sprzedaż dropshippingowa. Czy ma być to poboczne źródło niewielkiego dochodu, związane z Twoim hobby, czy może pierwszy stopień w drodze do prężnie działającego biznesu generującego kwoty pozwalające na opuszczenie dotychczasowej pracy na etat, która frustruje niejednego/niejedną z nas.

Co warto wziąć pod uwagę? Jakie opcje wydawać się mogą godne uwagi? Dropeo podpowiada.

 1. Sporządź prostą analizę finansową, która pomoże wstępnie określić wysokość spodziewanych przychodów. W przypadku, gdy okaże się że przychody takie z dużym prawdopodobieństwem przekroczą kwotę 1125 zł. brutto warto wówczas zastanowić się nad założeniem regularnej działalności gospodarczej i skorzystaniem z tzw. ‘’ulgi na start’’. Wówczas to przez okres 6 miesięcy Twoja składka zdrowotna będzie niższa, nie przekroczy bowiem 342,32 zł miesięcznie. Zyskasz w ten sposób czas na wypromowanie swojej działalności, sprawdzisz jak radzisz sobie jako sprzedawca dropshippingowy oraz jakie zyski rzeczywiście generuje Twoja działalność i czy jest ona rentowna. Musisz jednak pamiętać, że jeśli model działalności rejestrowej nie sprawdzi się u Ciebie to nie będziesz mógł po jej zamknięciu zacząć działalności nierejestrowej.
 2. Rozsądnym rozwiązaniem wydaje się również zaczęcie od działalności nierejestrowej, a w przypadku przekroczenia magicznego progu zarejestrowanie działalności w CEIDG i skorzystanie ze wspomnianej ‘’ulgi na start’’.

Masz więcej pytań na temat działalności nierejestrowej? Napisz do nas.

Porada prawnika

One thought on “Dropshipping bez firmy Co powinieneś wiedzieć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.