Konfiguracja – sklepy WooCommerce

  1. Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu
  2. Z menu wybierz: Użytkownicy > Dodaj nowego
  3. Utwórz nowego użytkownika o nazwie DROPEO i roli Shop manager
  4. Wybierz w menu WooCommerce > Ustawienia (Settings) i przejdź do zakładki Zaawansowane (Advanced)
  5. Kliknij link REST API i Dodaj Klucz (Add key)
  6. Wygeneruj klucze CS_ oraz CK_ z uprawnieniami Oczyt/Zapis (Read/Write) i zapisz je w bezpiecznym miejscu – będą potrzebne do logowania w Panelu Integratora
  7. Wybierz w menu Settings > Permalinks (Ustawienia -> Bezpośrednie odnośniki), upewnij się, ze jest zaznaczona opcja Nazwa wpisu (Post name) i zapisz zmiany.
woocommerce - klucze