Poniższy Regulamin opisuje zasady i warunki dotyczące dostępu do Platformy Dropeo i korzystania z niej. Niniejszy dokument ma charakter prawnie wiążący i obejmuje Platformę Dropeo oraz Zamawiającego. Korzystanie z Platformy Dropeo jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

1.DEFINICJE

,,Platforma Dropeo” oznacza Hurtownię, której właścicielem jest Futuro w Rypinie, przy ul. Żeromskiego 8, 87-500 Rypin, wpisaną przez Burmistrza Miasta Rypina do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4581, NIP 8921259085, REGON 340406888.

,,Zamawiający” oznacza osobę lub firmę, która korzysta z Platformy Dropeo w celu nabycia Produktów celem ich sprzedaży Klientom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

,,Produkt” lub “Produkty” oznacza produkty oferowane do nabycia Zamawiającym na Platformie Dropeo.

,,Klient” oznacza klienta końcowego, który jest nabywcą Produktów zakupionych u Zamawiającego. Klient nie jest podmiotem korzystającym z Platformy Dropeo, tym samym nie obowiązują go postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

,,Odbiorca przesyłki’’ oznacza Klienta lub Zamawiającego lub inny podmiot, który zostanie wskazany przez Zamawiającego.

,,Zamówienie’’ oznacza polecenie Zamawiającego do dostarczenia Produktu Odbiorcy Przesyłki.

,,Przewoźnik’’ oznacza osobę fizyczną lub prawną dokonująca transportu Produktu lub Produktów do Odbiorcy Przesyłki.

,,Dostawca’’ oznacza osobę fizyczną lub prawną realizującą proces wysyłki Produktu lub Produktów do Odbiorcy Przesyłki.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1. W celu złożenia Zamówienia:

a) Zamawiający wybiera Produkty w Panelu Integratora Dropeo celem ich sprzedaży Klientom;

b) Klient dokonuje zakupu Produktów u Zamawiającego;

c) Zamawiający przekazuje Zamówienie Klienta Platformie Dropeo;

d) Produkt zostaje dostarczony na wskazany przez Zamawiającego adres. Platforma Dropeo nie odpowiada za nieprawidłowe dane (m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu) podane przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia.

2.2 Złożenie Zamówienia oznacza zawarcie umowy pomiędzy przedsiębiorcami (Platformą Dropeo i Zamawiającym) i powoduje obowiązek zapłaty po stronie Zamawiającego na rzecz Platformy Dropeo. Nie ma możliwości rezygnacji z zapłaconego Zamówienia.

2.3 Konta nowo zarejestrowanych Zamawiających są weryfikowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. PRODUKTY

3.1. Platforma Dropeo na stronie www.dropeo.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej Produktów.

3.2. Platforma Dropeo nie sprzedaje produktów niedozwolonych (lista produktów niedozwolonych poniżej) oraz produktów niskiej jakości.

3.3. Platforma Dropeo nie wystawia Produktów, które w jakikolwiek sposób naruszałyby prawa autorskie osób trzecich.

3.4 Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania nałożonych przez producentów ograniczeń, co do sprzedaży Produktów na platformach firm trzecich, w tym: Allegro, Ebay, Amazon, w celu zachowania prestiżowego wizerunku Produktów.

3.5 Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm, zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

4. WYSYŁKA

4.1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 9 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Dropeo. Z przyczyn niezależnych od Platformy Dropeo czas realizacji może ulec wydłużeniu.

4.2. Platforma Dropeo zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości lub części Zamówienia. Jeżeli zamówiony Produkt jest niedostępny w momencie kompletowania Zamówienia, Zamawiającemu dostarczane są dostępne Produkty spośród zamówionych, a cena niedostępnego Produktu przekazana zostaje w formie nadpłaty do bilansu płatniczego Zamawiającego. Nadpłata może zostać wykorzystana przez Zamawiającego przy dokonywaniu kolejnego Zamówienia na Platformie Dropeo. Ponadto istnieje również możliwość zwrotu nadpłaty Zamawiającemu, w przypadku wyrażenia takiej woli przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zwrot nastąpi w sposób uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Platformą Dropeo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Platforma Dropeo przewiduje również możliwość anulowania całego zamówienia.

4.3. Zamówienie uważa się za wysłane, w przypadku zapakowania i wysłania Produktu oraz zapewnienia aktywnego numeru śledzenia.

4.4. Oferujemy wysyłkę produktów do Polski oraz do krajów Unii Europejskiej.

1) Dostawa do Polski: 

Kurier
12.50 zł (netto)

2) Dostawa do krajów UE:

Przesyłka ekspresowa
(dostawa do 2 kg, 3-6 dni)

ceny netto

 • Czechy 44,96 zł
 • Niemcy 43,48 zł
 • Austria 43,60 zł
 • Litwa, Łotwa: 58,49 zł
 • Estonia, Słowenia: 64,64 zł
 • Bułgaria: 57,26 zł
 • Węgry 52,34 zł
 • Belgia, Słowacja: 46,19 zł
 • Holandia 48,65 zł
 • Dania 49,88 zł
 • Włochy 63,41 zł
 • Francja: 64,98 zł
 • Portugalia: 65,87 zł
 • Rumunia: 70,79 zł
 • Hiszpania 76,94 zł
 • Irlandia: 95,39 zł
 • Grecja: 90,47 zł
 • Finlandia: 89,24 zł
 • Szwecja: 85,55 zł

5. ZWROTY PRODUKTÓW

5.1. Sprzedaż Produktów dokonywana przez Platformę Dropeo na rzecz Zamawiającego nie jest sprzedażą konsumencką.

5.2. Reklamacji od konsumentów będących Klientami Zamawiającego Platforma Dropeo nie przyjmuje.

5.3. Zwrotowi podlegają jedynie Produkty nieprawidłowe, wadliwe lub uszkodzone, o których Zamawiający powinien poinformować Platformę Dropeo w ciągu 24 godzin od odebrania przesyłki.

6. OPŁATY I PŁATNOŚCI

6.1. Usługi świadczone przez Platformę Dropeo są odpłatne. Platforma Dropeo pobiera opłaty podstawowe za możliwość wyboru Produktów z Platformy Dropeo celem ich sprzedaży przez Zamawiającego oraz opłaty dodatkowe za usługi związane z organizacją transakcji świadczonych w ramach Platformy Dropeo.

6.2. Opłaty, o których mowa w ppkt. 6.1. nie podlegają zwrotowi.

6.3. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online jest BlueMedia S.A., BLIK, PayPo, Stripe.

6.4. Płatności można dokonać poprzez użycie następujących kart płatniczych: Visa, MasterCard, Maestro.

6.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Zamawiającego kartą płatniczą, Platforma Dropeo dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.6 Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem danych osobowych Platformy Dropeo (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest: FUTURO, ul.Żeromskiego 8, 87-500 Rypin, NIP 8921259085, REGON 340406888.

7.2 Dane osobowe w ramach platformy Dropeo przetwarzane są oraz chronione zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, tj.rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000).

7.3 W trakcie rejestracji Zamawiający przekazuje Platformie Dropeo swoje dane niezbędne do założenia konta na Platformie Dropeo, tj.:

a) dane rejestrowe firmy (nazwa; dane adresowe: ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto; NIP i REGON) – niezbędne Platformie Dropeo do weryfikacji działalności firmy oraz wystawiania dokumentów sprzedaży;

b) e-mail i numer telefonu – niezbędne do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z Platformy Dropeo.

7.4 Zamawiający, który dokonał procesu rejestracji na Platformie Dropeo, w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub całkowicie usunąć swoje dane z Platformy Dropeo.

7.5 Dane przekazane przez Zamawiającego w trakcie procesu rejestracji na Platformie Dropeo, przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

7.6 W trakcie składania zamówienia na Platformie Dropeo, Zamawiający przekazuje Platformie Dropeo dane Odbiorcy Przesyłki niezbędne do realizacji Zamówienia:

a) dane adresowe (imię i nazwisko lub nazwa, ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto) – niezbędne Platformie Dropeo do zaadresowania przesyłki;

b) e-mail i numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

7.7. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Platformę Dropeo i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

a) imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon oraz e-mail Odbiorcy Przesyłki wskazane jako adres dostawy przekazywane są Dostawcy, który przekazuje je Przewoźnikowi zlecając mu doręczenie przesyłki;

b) dane rejestracyjne firmy Zamawiającego wskazane w punkcie 7.3.a są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego: Web Innovative Software Sp. z o.o., ul Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000342082, NIP 8982167294), operatora serwisu wfirma.pl;

c) Dane wymienione w pkt. 7.7. b przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

7.8 W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w bazie operatora płatności i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Platformę Dropeo.

7.9 Platforma Dropeo współpracuje z następującymi operatorami płatności:

a) Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000320590, NIP:5851351185) operatora serwisu bluemedia.pl;

b) PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 (02-672 Warszawa) (KRS: 0000575158, NIP: 5213705997) operatora serwisu paypo.pl;

c) BLIK Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 87A (00-718 Warszawa) (KRS: 0000493783, NIP: 5213664494) operatora serwisu blik.com;

d) Stripe Inc, 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States, SA, operatora systemu stripe.com;

7.10 W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, wyrażonej w trakcie procesu rejestracji lub składania zamówienia, Zamawiający podaje jedynie adres e-mail, na który przesyłane będą informacje dotyczące ewentualnych zmian w funkcjonowaniu Platformy Dropeo, nowych funkcjonalności na Platformie Dropeo, jak również informacje handlowe, z których to Zamawiający w każdej chwili może zrezygnować logując się na swoje konto na Platformie Dropeo lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC z siedzibą 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 w USA o europejskim numerze podatkowym MOSS No. EU372008134.

7.11 W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub w ramach prawnego obowiązku, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

8. ZAWIESZENIE KONTA, ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1. W przypadku gdy działania Zamawiającego godzą w dobre imię Platformy Dropeo lub producenta Produktów, Platfroma Dropeo może zawiesić konto Zamawiającego lub zakończyć współpracę z Zamawiającym.

8.2 W przypadku zawieszenia konta Zamawiającego, dostęp Zamawiającego do Platformy Dropeo zostaje ograniczony. Zamawiający ma ograniczoną możliwość korzystania ze zdjęć Produktów i opisów Produktów wybranych uprzednio na Platformie Dropeo. Stopień ograniczenia takiej możliwości jest ustanawiany indywidualnie przez Platformę Dropeo po skontaktowaniu się z Zamawiającym.

8.3 W przypadku zakończenia współpracy z Zamawiającym, Zamawiający traci dostęp do Platformy Dropeo. Zamawiający w przeciągu 2 dni zobowiązuje się przestać używać zdjęć Produktów i opisów Produktów wybranych uprzednio na Platformie Dropeo.

9. ZMIANY REGULAMINU

9.1. Platforma Dropeo jest uprawniona do zmiany Regulaminu.

9.2. Zamawiający przy każdorazowym logowaniu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku braku akceptacji zmian, Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić o tym Platformę Dropeo.